💞ස්පා💞SPA💞@🌹BORALESGAMUWA🌹PEPILIYANA🌹KOHUWALA💥FULL SERVICE Rs.4000/=💥

💞ස්පා💞SPA💞@🌹BORALESGAMUWA🌹PEPILIYANA🌹KOHUWALA💥FULL SERVICE Rs.4000/=💥

රු3,000

🌺🌹💞ස්පා @ බොරලැස්ගමුව🌹පැපිලියාන🌹කොහුවල
🌺🌹💞FULL BODY MASSAGE💞🌹🌺
👇
💥💥Rs 3000/=💥💥

🔥🔥FULL SERVICE🔥🔥
👇
💥💥Rs 4000/=💥💥(With Room & 1Hour)

👉Boralesgamuwa,Pepiliyana & Kohuwala👈
☎️0760498882

👩👩We are doing everything for you🙋‍♀‍🙋‍♀‍

❤️Hello Gentleman
💉Everyone is vaccinated with a second dose💉
💚We have a lot of girl young & beautiful💞
💙Age between 22 & 28 years👌💋
❤️24 Hours Open💞💞

💥Full Body Massage with Happy ending Rs.
3000/=(45 Minutes with Room)💥
🔥Full Service Rs.4000/=🔥👈Special Offer,Just Today(With Room & 1Hour)
💥Body to Body Massage with Full Service Rs.6500/=💥

❤️Available in
👉🚦Pepiliyana,Boralesgamuwa & Kohuwala🚦
💚Welcome genuine customers💋💋
❤️If you want a more fun experience from a girl💋
💚Call us genuine customers
☎️0760498882

🌹💞ස්පා @ බොරලැස්ගමුව🌹පැපිලියාන🌹කොහුවල
🌺🌹💞ෆුල් බොඩි මසාජ්💞🌹🌺
👇
💥💥Rs 3000/=💥💥

🔥🔥ෆුල් සර්විස්🔥🔥
👇
💥💥Rs 4000/=💥💥(කාමරය සමග පැය1ක්‌)

👉බොරලැස්ගමුව, පැපිලියාන සහ කොහුවල👈
☎️0760498882

👩👩අපි ඔබ වෙනුවෙන් පැය 24ම සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු🙋‍♀‍🙋‍♀‍

❤️ආයුබෝවන් මහත්මයා
💉සියලු දෙනාටම දෙවන මාත්‍රාව එන්නත් කර ඇත💉
💚අපිට ගොඩක් තරුණ ලස්සන කෙල්ලො ඉන්නවා💞
💙වයස අවුරුදු 22 සහ 28 අතර👌💋
❤️පැය 24 විවෘතයි💞💞