💕❤ අශී…. 🌹💕@ මිනුවන්ගොඩ 😍❤️ SHEMALE 💋🦋

💕❤ අශී…. 🌹💕@ මිනුවන්ගොඩ 😍❤️ SHEMALE 💋🦋

රු3,500

💕❤ අශී…. 🌹💕@ මිනුවන්ගොඩ 😍❤️
SHEMALE 💋🦋

📞 0779560247(whtsapp )

💕 I am Ashi , 20Y. LADY BOY/SHEMALE

💕 Today i’m in මිනුවන්ගොඩ 🌸🌸🌸🌸

💯100% My Real Photo Attached

💯ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මම නෙමේ නම් Service එක Free දෙනවා
💝Welcome Teens & Adults

🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න

🌹සුහදශිලී විශ්වාසනිය සහ උපරිම වින්දනයක් ලබාදිම මාගේ අරමුණ වේ

❤️❤️ SERVICE DETAILS ❤️❤️

💕A a n a l f u c k👉👌💦
💕S U C K without C O N D O M okay🙊🙊
💕Nipple….. sucking😋
💕Lip kkissing💋

❤️❤️CHARGES❤️❤️

🌺1Shot – 3500
🌺2Shot – 5500
🌺Full Night – 10000
WITH OUT ROOM CHARGE)

🚹My Real Photos
💯Unlimited Fun & Enjoy
🏠Safety Place
😋No Visit

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Cam fun ❤ slim and sexy💋🛌
Hii Hello Dear 💕
I’m Ashi🌹
Age 20
This is my reall picture 💯📷
📸Live Show without face 🙈on 📲 Whtsapp Only

❌No full service🖕🏻
❌No meeting 👍
❌Without Face👍
Free Audio Verification ✅

My package 🦋🤤💋

🕟 10 Minutes 🔜 1000/=

🕤 20 Minutes 🔜 2000/=

🕦 30 Minutes 🔜 2500/=

🏧💵 Bank Deposits. Ez 🌸