වඩාත් සුවපහසු AC කාමර

Popular

රු5,000per hour

AC ROOMS / APARTMENTS

HOT WATER

CABLE TV

FREE WIFI

CAR PARK

3 HRS     RS  5000.00

6HRS       RS  7500.00

24 HRS    RS  12500

BLUE  INN RESIDENCES

NEW JAYAWEERA MAWSATHA

ETHUL  KOTTE

TEL = 01156 55 555